สรุปการประชุมคณะกรรมการธาลัสซีเมียระดับเขต เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 17 มี.ค.2559

สรุปการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียระดับเขต เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 17 มี.ค. 2559