สรุปการประชุมคณะกรรมการธาลัสซีเมียระดับเขต เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 12 มกราคม 2560

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการธาลัสซีเมียระดับเขต เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/ 2560 วันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา