สรุปผลการประชุมคณะกรรมการธาลัสซีเมียระดับเขต เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 3/2560