จากงานประจำสู่งานวิจัย เพื่อเด็กไทยห่างไกลธาลัสซีเมีย

การใช้ข้อมูลจากการทำงานประจำวัน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำเสนอให้ผู้บริหารนำไปใช้ในการกำหนดเชิงนโยบาย

ไฟล์แนบ : rs201506181929070.pdf