คู่มือการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย เขตสุขภาพที่ 9

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียระดับเขต เขตสุขภาพที่ 9 ได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย เขตสุขภาพที่ 9 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้นำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

ไฟล์แนบ : rs201610171130190.pdf , rs201610171130195.pdf