(82) มีวิธีการควบคุม / อนุมัติใช้ / บัญชีเอกสาร(Master list) / เอกสารเก่าไม่ปะปนกับฉบับที่ใช้งานจริงในปัจจุบัน มีการทบทวนเอกสารอย่างสม่ำเสมอ (MT 6.

ก) มีวิธีการควบคุม / อนุมัติใช้ / บัญชีเอกสาร / การเรียกคืนเอกสาร (SP-LAB-02)