(83) บันทึกคุณภาพ มีวิธีการจัดเก็บ เรียงลำดับ การเข้าถึง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเก็บรักษาตามประเภทบันทึกคุณภาพแต่ละชนิด (MT 6.2)

ก) มีการควบคุมบันทึกคุณภาพ (SP-LAB-03)