(84) มีระเบียบปฏิบัติ ระบุวิธีการ ควบคุมการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การทำลาย ข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยคำนึงถึงความลับและสิทธิของผู้ป่วย และมีคุ

ก) มีการรักษาความลับของผู้รับบริการ โดยปฏิบัติตาม การทบทวนสัญญาบริการหลังการทดสอบ (WI-LAB-05.03)