(85) มีระเบียบปฏิบัติ การควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระบุวิธีการก้ไขข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด เชื่อมโยงกับองค์กรหลักระบุผ

ก) มีระเบียบปฏิบัติเรื่อง การระบุและการควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้อง (SP-LAB-18)
ข) มีระเบียบปฏิบัติเรื่อง การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (SP-LAB-17)