(86) มีการบันทึกอุบัติการณ์ near miss และ miss ตลอดขั้นตอนในกระบวนการก่อนวิเคราะห์ ขั้นตอนวิเคราะห์ และหลังวิเคราะห์ ติดตามจัดเก็บข้อมูลสม่ำเสมอ นำ

ก) มีแบบบันทึกรายงานความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด / เหตุการณ์สำคัญและการแก้ไข (FM-LAB-18.01)