(87) มีบันทึกปฏิบัติการแก้ไข / ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน/แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบปฏิบัติตาม /ทบทวน-ติดตามผลการแก้ไข ความถี่ แนวโน้มของปัญหาหลังการแก้ไ

ก) มีแบบบันทึกรายงานความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด / เหตุการณ์สำคัญและการแก้ไข (FM-LAB-18.01)
ข) แบบบันทึกความเสี่ยงงานเวชศาสตร์ชันสูตร (FM-LAB-18.02)