(88) กำหนดกิจกรรมปฏิบัติการป้องกันปัญหา จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรืออุบัติการณ์ที่เคยพบ อุบัติการณ์เชิงรุก (near miss) หรือผลจากปฏิบัติการแก้ไข แ

ก) มีการกำหนดกิจกรรม ปฏิบัติการป้องกันปัญหาจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์ที่เคยพบ แล้วมาจัดทำแผนและติดตามผล (FM-LAB-18.01)