(89) มีแผนการตรวจติดตามระบบบริหารจัดการคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และระบบความปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กำห

ก) มีแผนการตรวจติดตามระบบบริหารจัดการคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และระบบความปลอดภัย ปีละ 1 ครั้ง แต่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง