(90) ระบุชื่อผู้ตรวจติดตามภายในที่ผ่านการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ไม่เป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่ หรือกิจกรรมที่จะตรวจติดตาม (MT 8.1)

ก) ไม่ได้ระบุชื่อผู้ตรวจติดตามภายในแต่ให้สำนักงานาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้คัดเลือกผู้ติดตามภายใน ซึ่งทุกคนผ่านการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจติดตามภายใน