(91) มีบันทึก/รายงานผลการตรวจติดตาม ระบุโอกาสพัฒนาในเชิงบริหารจัดการ เชิงเทคนิควิชาชีพ และระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ส่งบันทึก/รายงานผลการตรวจ

ก) มีการทำบันทึกหลังจากที่ผู้ตรวจคุณภาพเข้ามาตรวจ พร้อมทั้งระบุถึงการแก้ปัญหา และระยะเวลาดำเนินการ มีหลักฐานการแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำ