(92) มีบันทีกผลการแก้ไขโอกาสพัฒนาที่พบจากการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์และการตรวจติดตามความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ภายในระยะเวลาที่ห

ก) มีการทำบันทึกหลักจากที่ผู้ตรวจคุณภาพเข้ามาตรวจ พร้อมทั้งระบุถึงการแก้ปัญหา และระยะเวลาดำเนินการ มีหลักฐานการแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำ