(93) กำหนดแผนทบทวนระบบคุณภาพอย่างน้อย ปีละครั้ง นำ ผลการทบทวน ทั้งปัญหา อุปสรรค โอกาสพัฒนา นำไปเป็นข้อมูลวางแผนปฏิบัติการในวงรอบถัดไป (MT 9.1.1)

ก) กำหนดการทบทวนระบบคุณภาพทุกปี ร่วมกับทีมคุณภาพของโรงพยาบาล