(94) การทบทวนต้องครอบคลุมหัวข้อ ทรัพยากรนำเข้า (MT 9.1.1.1) กิจกรรม (MT 9.1.1.2) ผลลัพธ์ (MT 9.1.1.3) และผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ (MT 9.1.1.4)

ก) มีการทบทวน ทรัพยากร กิจกรรม ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ และทบทวนตัวชี้วัดคุณภาพในกระบวนงาน