(95) มีการสื่อสารผลการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ไปยังบุคลากรภายในห้องปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้อง (MT 9.1.2) และสรุปผลนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อสนับสนุนทรัพ

ก) มีการบันทึกการประชุม พร้อมทั้งเซ็นรับทราบการประชุมประจำเดือน (รายงานการประชุม)
ข) มีการจัดทำแผนประจำปี เสนอผู้บริหาร