(96) มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ระหว่างหน่วยงาน /ระหว่างทีม หรือระหว่างสาขาวิชาชีพต่าง ๆ (MT 9.2)

ก) มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพภายในหน่วยงาน และมีการนำเสนอผลงาน CQI ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น