(97) มีการเฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัดคุณภาพที่ใช้ติดตามประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Index, KPI) และตัวชี้วัดคุณภาพของกระบวนก

ก) มีการติดตามตัวชี้วัดคุณภาพและประเมินผล (FM-LAB-22.08)