(98) กำหนดให้มีที่ปรึกษาทางวิชาการ เช่น นักเทคนิคการแพทย์, แพทย์สาขาต่าง ๆ หรือนักวิชาการ มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของบริการที่ทำอยู่ มีราย

ก) กำหนดที่ปรึกษาทางวิชาการ 2 ท่าน คือ นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ และ ผศ.ดร.สุภาวดี แย้มศรี (นักเทคนิคการแพทย์)