(99) กำหนดผู้รับผิดชอบที่มีคุณวุฒิและความสามารถเหมาะสมในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีบันทึกการสื่อสารในการให้บริการคำปรึกษา

ก) กำหนดผู้รับผิดชอบให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลทางห้องปฏิบัติการ 4 ท่าน คือ ดร.ยุพิน โจ้แปง, น.ส.รวิวรรณ พวงพฤกษ์, น.ส.ปริพัส เนตรนี และ น.ส.ธิดาอุมา เอื้องคำประเสริฐ