(100) มีนโยบายและกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดการกับข้อร้องเรียน (MT 10.3) และในการสอบถามความคิดเห็น การสำรวจความพึงพอใจ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อค้น

ก) มีการสอบถามความพึงพอใจและสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ปีละ 1 ครั้ง