(1) มีการจัดทำหรือแสดงแผนผังโครงสร้างภายในฝ่าย/งาน แสดงการบริหารจัดการระบุความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์กรหลัก หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) แสด

ก) มีการจัดทำผังโครงสร้างภายในงานเวชศาสตร์ชันสูตร ระบุในคู่มือคุณภาพ (QM-LAB-01) 
ข) มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์กรหลัก ระบุในคู่มือคุณภาพ (QM-LAB-01)