(12) มีการบรรยายลักษณะงาน (job description) ระบุรายละเอียดในทุกงานที่ให้บริการ กำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของบุคลากร (Job Specification) กำหนดผู้ปฏิบั

ก) มีระเบียบปฏิบัติเรื่อง การพัฒนาบุคลากร (SP-LAB-20)
ข) มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร เป็นลายลักษณ์อักษร