ถามตอบปัญหา

<p>(88) กำหนดกิจกรรมปฏิบัติการป้องกันปัญหา จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรืออุบัติการณ์ที่เคยพบ อุบัติการณ์เชิงรุก (near miss) หรือผลจากปฏิบัติการแก้ไข แ

(88) กำหนดกิจกรรมปฏิบัติการป้องกันปัญหา จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรืออุบัติการณ์ที่เคยพบ อุบัติการณ์เชิงรุก (near miss) หรือผลจากปฏิบัติการแก้ไข แ

7 การควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด

<p>(87) มีบันทึกปฏิบัติการแก้ไข / ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน/แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบปฏิบัติตาม /ทบทวน-ติดตามผลการแก้ไข ความถี่ แนวโน้มของปัญหาหลังการแก้ไ

(87) มีบันทึกปฏิบัติการแก้ไข / ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน/แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบปฏิบัติตาม /ทบทวน-ติดตามผลการแก้ไข ความถี่ แนวโน้มของปัญหาหลังการแก้ไ

7 การควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด

<p>(86) มีการบันทึกอุบัติการณ์ near miss และ miss ตลอดขั้นตอนในกระบวนการก่อนวิเคราะห์ ขั้นตอนวิเคราะห์ และหลังวิเคราะห์ ติดตามจัดเก็บข้อมูลสม่ำเสมอ นำ

(86) มีการบันทึกอุบัติการณ์ near miss และ miss ตลอดขั้นตอนในกระบวนการก่อนวิเคราะห์ ขั้นตอนวิเคราะห์ และหลังวิเคราะห์ ติดตามจัดเก็บข้อมูลสม่ำเสมอ นำ

7 การควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด

<p>(85) มีระเบียบปฏิบัติ การควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระบุวิธีการก้ไขข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด เชื่อมโยงกับองค์กรหลักระบุผ

(85) มีระเบียบปฏิบัติ การควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระบุวิธีการก้ไขข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด เชื่อมโยงกับองค์กรหลักระบุผ

7 การควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด

ตั้งคำถาม