ถามตอบปัญหา

<p>(69) มีระบบตรวจสอบผลการวิเคราะห์โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดวิธีการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลผู้ป่วย ความถูกต้องของข้อมูลผลการวิเคราะห์ ลงนามในใบ

(69) มีระบบตรวจสอบผลการวิเคราะห์โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดวิธีการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลผู้ป่วย ความถูกต้องของข้อมูลผลการวิเคราะห์ ลงนามในใบ

5/5 ขั้นตอนหลังการวิเคราะห์

ตั้งคำถาม