นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ศูนย์ห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2557 วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 โดย

นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ จำนวน 2 เรื่อง

1. เรื่อง " The Distribution of the tree target thalassemia genes through GIS visualization for thalassemia management  Case study: Nakhon Chai Bu Rin area, Northeast of Thailand"

2. เรื่อง " The effective of  thalassemia prevention and control program at Nakhon Ratchasima province"

นำเสนอประเภทวาจา จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ

1. เรื่อง " The efficacy of immunochromatographic strip test for screening of alpha -thalassemia 1 carriers at community hospitals and referral laboratory centers"