นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559

นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการส่่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร วันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นรางวัลที่ 2 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ประเภทนำเสนอด้วยวาจา เรื่อง   "การตรวจกรองพาหะอัลฟา-ธาลัสซีเมีย 1 ในหญิงตั้งครรภ์ ด้วยแถบชุดทดสอบอัลฟา-ธาลัสซีเมีย อิมมูโนโครมาโตรกราฟีภายใต้บริบทของประเทศไทย : ศึกษาต้นทุน-ประสิทธิผล"

ไฟล์แนบ : act201610151538300.pdf