นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขปี 2559

นำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจาในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2559 ก้าวที่มั่นคง...สู่สังคมสุขภาพที่ยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6-8 กันยายน 2559

ถอดบทเรียนได้ว่า "นักเทคนิคการแพทย์ควรเพิ่มบทบาทการให้บริการในชุมชน"

ไฟล์แนบ : act201610151547410.pdf