นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 6-7 ก.ค. 2560

นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 6-7 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา และได้เข้าร่วมประชุม ASEAN Thalassemia Meeting นำเสนอผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียของเขตสุขภาพที่ 9