กิจกรรม

Our staffs

ดร.ทนพญ.ยุพิน โจ้แปง

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ทนพญ.รวิวรรณ พวงพฤกษ์

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ทนพญ. ปริพัส เนตรนี

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ทนพญ.กาญจน์ทิชา นามพิมาย

นักเทคนิคการแพทย์