ประสิทธิผลของรูปแบบบริการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงธาลัสซีเมีย

ตีพิมพ์บทความในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ 60 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ : rs201808301627210.pdf