การประเมินผลการตรวจกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบิน อี ในโรงพยาบาลชุมชน

ตีพิมพ์ในวารสารเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 เมษายน 2561

ไฟล์แนบ : rs201808301637390.pdf