ถามตอบปัญหา

<p>(100) มีนโยบายและกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดการกับข้อร้องเรียน (MT 10.3) และในการสอบถามความคิดเห็น การสำรวจความพึงพอใจ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อค้น

(100) มีนโยบายและกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดการกับข้อร้องเรียน (MT 10.3) และในการสอบถามความคิดเห็น การสำรวจความพึงพอใจ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อค้น

10 การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

<p>(99) กำหนดผู้รับผิดชอบที่มีคุณวุฒิและความสามารถเหมาะสมในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีบันทึกการสื่อสารในการให้บริการคำปรึกษา

(99) กำหนดผู้รับผิดชอบที่มีคุณวุฒิและความสามารถเหมาะสมในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีบันทึกการสื่อสารในการให้บริการคำปรึกษา

10 การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

<p>(98) กำหนดให้มีที่ปรึกษาทางวิชาการ เช่น นักเทคนิคการแพทย์, แพทย์สาขาต่าง ๆ หรือนักวิชาการ มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของบริการที่ทำอยู่ มีราย

(98) กำหนดให้มีที่ปรึกษาทางวิชาการ เช่น นักเทคนิคการแพทย์, แพทย์สาขาต่าง ๆ หรือนักวิชาการ มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของบริการที่ทำอยู่ มีราย

10 การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

<p>(95) มีการสื่อสารผลการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ไปยังบุคลากรภายในห้องปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้อง (MT 9.1.2) และสรุปผลนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อสนับสนุนทรัพ

(95) มีการสื่อสารผลการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ไปยังบุคลากรภายในห้องปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้อง (MT 9.1.2) และสรุปผลนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อสนับสนุนทรัพ

9 การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ตั้งคำถาม